CGLearn Terms of Use

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi CGLearn keskkonna kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused kirjeldavad Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi (edaspidi arvutiteaduse instituut) e-õppe keskkonna CGLearn kasutamise tingimusi ja kirjeldavad, kuidas arvutiteaduse instituut töötleb oma kasutajate ja kõigi teiste andmesubjektide isikuandmeid seoses arvutiteaduse instituudi CGLearn e-õppe keskkonna kasutamisega.

Arvutiteaduse instituudi e-õppe keskkonna CGLearn kasutamiseks peate nõustuma alljärgnevate kasutustingimustega.

I. Üldist

1.1. CGLearn on arvutiteaduse instituudi e-õppe keskkond, mis asub aadressil https://cglearn.eu

1.2. CGLearni haldajaks on arvutiteaduse instituut, kes pakub CGLearni kasutamise võimalust:

1.2.1. õppejõududele kursuste loomiseks ja läbiviimiseks;

1.2.2. taseme- ja täiendusõppijatele kursustel osalemiseks;

1.2.3. lõputööde juhendajatele lõputööde juhendamiseks;

1.2.4. üliõpilastele lõputööde koostamiseks;

1.2.5. labori töötajatele ja labori kasutajatele labori töö ja labori seadmete kasutamise korraldamiseks.

1.3. CGLearni kasutajateks (edaspidi kasutaja) on füüsilised isikud, kellel on Tartu Ülikooli kasutajakonto (edaspidi konto).

1.4. CGLearni kasutamise all mõeldakse peamiselt CGLearni võimaluste kasutamist arvutiteaduse instituudis õppetegevuses osalemiseks või õppetöö korraldamiseks.

1.5. CGLearni keskkond koosneb avalikust vaatest (https://cglearn.eu/pub), kuhu pääsevad kõik huvilised ilma kasutajatunnuseta ning kus on võimalik tutvuda avaliku infoga, ja kontrollitud õigustega keskkonnast (https://cglearn.eu), kuhu saamiseks tuleb sisse logida.

1.6. CGLearni sisse logitud keskkonna kasutamine on võimalik üksnes personaalse ja kasutaja tuvastamist võimaldava konto kaudu.

1.7. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Tartu Ülikooli andmekaitsetingimusi (https://ut.ee/et/sisu/andmekaitsetingimused).

1.8. Isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Ülikool, registrikood 74001073, aadress Ülikooli 18, 50090 Tartu, email andmekaitse@ut.ee .

II. CGLearn konto loomine ja kustutamine

2.1. CGLearn keskkonnale ligipääs toimub Tartu Ülikooli kasutajakonto kaudu, mis luuakse automaatselt kõigile töötajatele, üliõpilastele, eksternidele ja külalisüliõpilastele. Lisainfot kasutaja loomise kohta saab ülikooli arvutiabist e-posti teel arvutiabi@ut.ee .

2.2. CGLearni saab sisse logida ainult ülikooli aktiivse kasutajakontoga.

2.3. CGLearni kasutaja ei pea õpikeskkonna kasutamiseks esitama lisaandmeid. CGLearn keskkonda esmakordse sisse logimise hetkel kantakse Tartu Ülikooli kesksest andmebaasist CGLearni üle kasutaja ees- ja perekonnanimi, ülikooli kasutajatunnus, e-posti aadress, sugu, sünniaasta ja -kuu.

2.4. Esmakordsel sisselogimisel kuvatakse kasutajale keskkonna kasutustingimused, millega kasutaja peab nõustuma. Kasutustingimustega mittenõustumise korral kasutajat keskkonda sisse ei ei logita ning kasutaja kohta CGLearn keskkonda andmeid üle ei kanta.

2.5. Kasutajal on õigus nõuda oma CGLearn keskkonns oleva konto ja kontoga seotud andmete kustutamist. Konto kustutamiseks tuleb saata vastavasisuline soov e-posti aadressile cglearn@ut.ee.

III. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus

3.1. Konto loomisel ja CGLearn keskkonna kasutamisel on keelatud mistahes tegevused, mis võivad kahjustada CGLearni toimimist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuste tuvastamisel on arvutiteaduse instituudil õigus piirata kasutaja ligipääs CGLearn keskkonda.

3.2. Keelatud tegevuste all peetakse silmas muuhulgas, kuid mitte ainult, CGLearni ülekoormamist päringutega, ebaturvalise/ebaseadusliku sisu lisamist süsteemi, autoriõiguste rikkumist, teiste kasutajate kontodele ligipääsu üritamist või mistahes muud etteheidetavat käitumist või sellisele käitumisele kaasa aitamist kasutaja poolt.

3.3. Kasutaja peab viivitamatult teavitama teadaolevatest või kahtlustatavatest CGLearni turvavigadest ja keelatud tegevustest arvutiteaduse instituuti e-posti aadressil cglearn@ut.ee.

3.4. Kasutaja vastutab enda poolt CGLearn keskkonda üleslaetud materjalide sisu eest.

3.5. Kasutaja saab soovi korral CGLearn keskkonnas muuta enda e-posti aadressi, automaatseid e-posti teavitusi ja muud infot, mida kasutaja on otsustanud vabatahtlikult enda kohta sisestada.

3.6. Kasutaja ei tohi ülikooli e-posti aadressi vahetada isikliku e-posti aadressi vastu, kui ta ei ole nõus, et tema isiklikku e-posti aadressi näevad teised kasutajad.

3.7. Kasutaja ei saa muuta enda ees- ja perekonnanime, ülikooli kasutajatunnust, sugu, sünniaastat ja -kuud.

3.8. Kasutaja ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaastat ja -kuu uuendatakse automaatselt sisse logimise hetkel Tartu Ülikooli kesksest andmebaasist.

3.9. Kasutaja on kohustatud tagama, et CGLearn keskkonda enda kohta vabatahtlikult lisatud informatsioon on tõene.

3.10. Aine juurde lisab CGLearn keskkonnas õppijaid aine õppejõud, ülikooli õppeinfosüsteemis ainele registreerunute nimekirja alusel.

3.11. Õppejõud peab uuendama aine õppijate nimekirja vastavalt vajadusele ja tagama, et õppijate nimekiri kajastaks tegelikku olukorda.

3.12. Kursuste loomine, läbiviimine ja kursustel osalemine.

3.12.1. Ülesannete lahendusi on võimalik esitada vaid õppijatel, kes on CGLearn keskkonnas vastava aine õppija rolli lisatud.

3.12.2. Õppijal on võimalik CGLearn keskkonnas näha ainult enda õpitulemusi kursustel, mille juurde ta on lisatud õppija rollis.

3.12.3. Õppejõud vastutab selle eest, et igale õppijale on nähtavad ainult tema õpitulemused. Õpitulemusi võib hoida ülikooli poolt heaks kiidetud keskkondades ja õppejõud peab tagama, et vastavatele andmetele ei pääse ligi kolmandad isikud ega ka teised õppijad.

3.13. Lõputööde juhendamine ja lõputööde koostamine.

3.13.1. Lõputööde moodulile on juurdepääs ainult lõputööd tegevatele, lõputööd teinud või lõputöö tegemist juhendatavatel kasutajatel.

3.13.2. Kogu lõputööde mooduli sisu on nähtav kõikidele kasutajatele, kellel on vastavale moodulile juurdepääs. See tähendab, et kasutajad näevad teiste kasutajate lõputöid, lõputööde mustandeid, nendes leitud probleeme, kasutajate üksteisele antud hindeid ja teiste kasutajate progressi.

3.13.3. Kasutajal on võimalik teha märkmeid oma lõputöö edenemise kohta, lisada märkmeid toimunud koosolekute kohta ning lisada lingi oma lõputööle.

3.13.4. Kasutajal on õigus saada automaatset tagasisidet oma lõputöö edenemise kohta. Automaatne tagasiside tähendab seda, et CGLearn keskkonda loodud algoritmid analüüsivad, kuidas kasutajal lõputööga läheb, arvestades tähtaegu ning kasutaja edusamme. Kasutajale antakse selle põhjal automaatset tagasisidet, kas ta on graafikus või peaks rohkem pingutama.

3.13.5. Kasutajal on õigus saada tagasisidet ja kommentaare oma lõputöö kohta eraldi loodud Discord’i kanalis, millega liitumine on vabatahtlik.

3.14. Labori töö ja labori seadmete kasutamine.


3.14.1. Juurdepääs laborisse ja labori seadmete kasutamine on vabatahtlik.

3.14.2. Kasutaja, kes soovib kasutada labori seadmeid ja saada juurdepääsu laborisse, peab vastavast soovist teada andma labori töötajale.

3.14.3. Labori töötaja väljastab kasutajale personaalse kaardi, millega kasutaja saab laborisse siseneda ning registreerib kasutaja juurdepääsu labori juurdepääsu tabelis.

3.14.4. Labori juurdepääsu tabelis registreeritakse iga kasutaja kohta kasutaja nimi, väljastatud kaart, juurdepääsu põhjus, kasutajanimi, e-posti aadress ja ka informatsioon, kes kasutajale juurdepääsu andis.

3.14.5. Labori juurdepääsu tabel on kättesaadav ainult labori töötajatele.

3.14.6. Labori ja labori seadmete broneerimine ja kasutamine tuleb registreerida avalikult kättesaadavas Google kalendris, mille muutmise õigus on ainult selleks volitatud kasutajatel (kasutajatel, kellele on väljastatud juurdepääs).

3.14.7. Juhul, kui kasutaja ei soovi enda konto alt labori ja labori seadmete kasutamist Google kalendris broneerida, siis kasutaja võib pöörduda labori töötaja poole, kes teeb soovitud broneeringu enda nime alt.

3.14.8. Labori juurdepääsu eemaldamisel on kasutaja kohustatud tagastama temale väljastatud personaalse kaardi.

3.14.9. Labori juurdepääsu eemaldamisel kustutab labori töötaja kõik kasutaja andmed labori juurdepääsu tabelist.

3.14.10. Labori töötajad peavad regulaarselt juurdepääsude tabelit kontrollima ja hoidma seda ajakohasena.

3.14.11. Labori kasutamisel tuleb lähtuda ja kinni pidada labori kasutamise eeskirjadest (https://cgvr.cs.ut.ee/lab-guide/).

IV. Ülikooli õigused, kohustused ja vastutus

4.1. CGLearn teenust pakutakse 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.

4.2. Arvutiteaduse instituudil on kohustus tagada kasutajate rollide ja õiguste vastavus ning hoida ära õigustamata isikute ligipääs CGLearn keskkonna mitteavalikele materjalidele ja infole.

4.3. CGlearni kasutatakse üksnes üle turvalise ühenduse (HTTPS).

4.4. CGLearn on majutatud Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse hallatavates Eesti territooriumil asuvates serverites.

4.5. CGLearni serverite ja andmebaasi tarkvarale paigaldatakse jooksvalt ajakohased turvauuendused.

4.6. CGLearni varundamine toimub vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas.

4.7. Arvutiteaduse instituut pakub CGLearni kasutamisega seotud kasutajatuge e-posti cglearn@ut.ee teel.

4.8. Arvutiteaduse instituut ei vastuta CGLearni toimimise tõrgete eest, mis on põhjustatud arvutiteaduse instituudi kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.

4.9. Arvutiteaduse instituut ei vastuta ei vastuta Kasutajate poolt CGLearn keskkonda üles laetud materjalide sisu eest.

V. Isikuandmete kaitse

5.1. CGLearni keskkonna avalik vaade (https://cglearn.eu/pub).

5.1.1. CGLearni keskkonna avalikus vaates ei koguta ega töödelda isikuandmeid.

5.1.2. CGLearni keskkonna avalikus vaates ei koguta isikustatud analüütilisi andmeid.

5.2. CGLearni keskkonna kontrollitud õigustega keskkond (https://cglearn.eu).

5.2.1. Arvutiteaduse instituut töötleb CGLearn keskkonnas vastutava töötlejana isikuandmeid vaid kasutajatele kontode loomise võimaldamiseks, õppetöö korraldamiseks vastavalt ülikooli andmekaitsetingimustes väljatoodule ja CGLearn keskkonna kasutajatoe pakkumiseks.

5.2.2. Kursuse õpitulemused on CGLearn keskkonnas isikustatud kujul nähtavad maksimaalselt kuni kolm kuud peale vastava semestri lõppu.

5.2.3. Peale kursuse toimumist, kuid hiljemalt kolm kuud peale semestri lõppu kõik õppijate kursusega seotud tegevused CGLearn keskkonnas anonümiseeritakse.

5.2.4. Anonümiseeritud andmete juurde jäetakse alles kasutaja soo tunnus ning anonümiseeritud andmete põhjal koostatakse CGLearn keskkonna kasutamise statistikat.

5.2.5. Õppurid, kes on õppeainega seotud, kuid kes ei ole õppeaines esitanud õpitulemusi ja keda uuendamise tulemusel enam õppeaine õppijate nimekirjas ei ole, kustutatakse õppeaine juurest.

5.2.6. Statistika, turvalisuse ja kasutajatoe pakkumise eesmärgil kogutakse analüütilisi andmeid, mis sisaldavad kasutaja IP aadressi, kasutaja veebisirvija tüüpi ja versiooni ning kasutaja operatsioonisüsteemi. Vastavate andmete kogumise õiguslikuks aluseks õigustatud huvi ja vastavaid andmeid säilitatakse kolm aastat. Andmete kogumiseks kasutatakse CGLearn keskkonna sisemisi vahendeid ning vastavaid andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ega CGLearn keskkonna välistele rakendustele.

5.2.7. CGLearn keskkonnas avaldatakse isikuandmed:

5.2.7.1. Kasutajale, kes näeb enda kohta käivaid isikuandmeid täies ulatuses.

5.2.7.2. Õppejõule, kes näeb õppijate e-posti aadressi, ülikooli kasutajanime, ees-ja perekonnanime ja muud informatsiooni, mida õppija on vabatahtlikult otsustanud enda kohta sisestada ja õpitulemusi.

5.2.7.3. CGLearn keskkonna haldajatele, kes näevad õppijate e-posti aadressi, ülikooli kasutajanime, ees-ja perekonnanime ja muud informatsiooni, mida õppija on vabatahtlikult otsustanud enda kohta sisestada ja õpitulemusi.

5.2.7.4. Teistele isikutele vähimas vajalikus mahus siis, kui andmete avaldamise nõue tuleneb õigusaktist.

5.3. CGLearn keskkonna toimimiseks kasutatakse veebilehitsejasse salvestatavaid küpsiseid. CGLearn keskkonna kasutamiseks tuleb kindlasti lubada seansiküpsis, mis haldab sisselogitust CGLearnis liikudes. CGLearn keskkonnast välja logimisel kustutatakse vastav seansivõti serverist.

5.4. Ajutine sessioon kustutatakse koheselt pärast kasutaja CGLearni keskkonnast välja logimist. Juhul, kui kasutaja ei logi CGLearn keskkonnast välja, siis vastav sessioon kustutatakse automaatselt 8 tunni jooksul. Inaktiivsuse korral logitakse kasutaja välja 1 tunni jooksul.

5.5. CGLearni keskkonna serveri logifailid, mis sisaldavad kasutaja IP-d, kasutajanime, kasutaja e-posti aadressi, kasutaja kordumatut identifikaatorit, kasutaja veebibrauseri tüüpi ja versiooni, kasutaja operatsioonisüsteemi, kasutaja tegevusi ja tegevustega seotud andmeid säilitatakse kolm aastat. Vastavate andmete kogumise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi. See informatsioon on vajalik CGLearn keskkonna toimimise jälgimiseks, probleemide ja turvaaukude tuvastamiseks ning keskkonna auditeerimiseks.

5.12. Arvutiteaduse instituut töötleb kõiki CGlearn keskkonnas sisalduvaid isikuandmeid CGLearni kasutajatoe pakkumiseks.

VI. Kasutustingimuste muutmine ja uuendamine

Arvutiteaduse instituut jätab endale õiguse käesolevate kasutustingimuste muutmiseks ja uuendamiseks, kui seda peetakse vajalikuks või vastav vajadus tuleneb seadusandlusest.

Uuendatud kasutustingimusi näidatakse kasutajale CGLearni sisselogimisel ja kasutaja peab keskkonna edasi kasutamiseks uuendatud kasutustingimustega nõustuma. Uuendatud kasutustingimustega mittenõustumise korral kasutajat CGLearn keskkonda sisse ei logita ja kasutaja kohta CGLearn keskkonda täiendavat informatsiooni ei teki.

VII. Kontaktinfo

Küsimustele saab vastused, kirjutades aadressile cglearn@ut.ee.

Konkreetse ainega seotud probleemi osas tuleb võtta ühendust vastava aine õppejõuga.

Taru Ülikooli andmekaitse spetsialist: andmekaitse@ut.ee

Kasutustingimused kehtivad alates 18.12.2023
These terms were created at 18.12.2023.
Terms of use of the CGLearn environment of the Institute of Computer Science of the University of Tartu

These terms of use describe the conditions for using the CGLearn e-learning environment of the Institute of Computer Science of the University of Tartu (hereinafter the Institute of Computer Science) and describe how the Institute of Computer Science processes the personal data of its users and all other data subjects in connection with the use of the e-learning environment of the Institute of Computer Science CGLearn.

In order to use CGLearn, the e-learning environment of the Institute of Computer Science, you must agree to the following terms of use.

I. General

1.1. CGLearn is an e-learning environment of the Institute of Computer Science located at https://cglearn.eu.

1.2. CGLearn is managed by the Institute of Computer Science, which offers the possibility of using CGLearn:

1.2.1. for teaching staff to create and conduct courses;

1.2.2. for degree and continuing education students to participate in courses;

1.2.3. thesis supervisors for the supervision of theses;

1.2.4. for students to prepare theses;

1.2.5. for laboratory employees and laboratory users to organize laboratory work and use of laboratory equipment.

1.3. CGLearn users (hereinafter the user) are natural persons who have a user account of the University of Tartu (hereinafter the account).

1.4. The use of CGLearn mainly refers to the use of CGLearn opportunities to participate in educational activities at the Institute of Computer Science or to organize educational work.

1.5. The CGLearn environment consists of a public view (https://cglearn.eu/pub), where anyone interested can access without a user ID and where public information can be viewed, and a rights-controlled environment (https://cglearn.eu), where you have to log in.

1.6. Use of the CGLearn logged-in environment is only possible through a personal and user-identifiable account.

1.7. When processing personal data, the data protection conditions of the University of Tartu are followed (https://ut.ee/en/content/data-protection-policy).

1.8. The controller of personal data is the University of Tartu, registry code 74001073, address Ülikooli 18, 50090 Tartu, email andmekaitse@ut.ee.

II. Creating and deleting a CGLearn account

2.1. Access to the CGLearn environment takes place through the University of Tartu user account, which is automatically created for all employees, students, externs, and guest students. Additional information about creating a user can be obtained from the university's computer support by email: arvutiabi@ut.ee.

2.2. CGLearn can only be logged in with an active university user account.

2.3. The CGLearn user does not need to provide additional data to use the learning environment. When logging into the CGLearn environment for the first time, the user's first and last name, university user ID, email address, gender, year, and month of birth are transferred from the central database of the University of Tartu to CGLearn.

2.4. When logging in for the first time, the user is presented with the terms of use of the environment, which the user must agree to. In case of non-agreement with the terms of use, the user will not be logged into the environment and data about the user will not be transferred to the CGLearn environment.

2.5. The user has the right to demand the deletion of their account and account-related data in the CGLearn environment. To delete the account, you must send a corresponding request to the email address cglearn@ut.ee.

III. User's rights, obligations, and responsibility

3.1. When creating an account and using the CGLearn environment, any activities that may harm the functioning of CGLearn or are contrary to legislation are prohibited. Upon detection of prohibited activities, the Institute of Computer Science has the right to restrict the user's access to the CGLearn environment.

3.2. Prohibited activities include, but are not limited to, overloading CGLearn with requests, adding unsafe/illegal content to the system, violating copyrights, attempting to access other users' accounts, or engaging in any other objectionable behavior or facilitating such behavior by the user.

3.3. The user must immediately report known or suspected CGLearn security flaws and prohibited activities to the Institute of Computer Science at the email address cglearn@ut.ee.

3.4. The user is responsible for the content of the materials uploaded to the CGLearn environment.

3.5. If desired, the user can change their email address, automatic email notifications, and other information that the user has decided to voluntarily enter about themselves in the CGLearn environment.

3.6. A user may not change their university email address to a personal email address unless they agree that their personal email address may be seen by other users.

3.7. The user cannot change their first and last name, university user ID, gender, year, and month of birth.

3.8. The user's first and last name, gender, year, and month of birth are automatically updated from the central database of the University of Tartu at the moment of log in.

3.9. The user is obliged to ensure that the information voluntarily added to the CGLearn environment about themselves is true.

3.10. The lecturer of the subject adds students to the subject in the CGLearn environment based on the list of those registered for the subject in the university's study information system.

3.11. The lecturer must update the list of learners of the subject as necessary and ensure that the list of learners reflects the actual situation.

3.12. Creating, conducting, and participating in courses.

3.12.1. Only learners who have been given the student role of the relevant subject in the CGLearn environment can submit the solutions to the tasks.

3.12.2. In the CGLearn environment, the learner can only see their learning results in the courses to which they are added as a learner.

3.12.3. The lecturer is responsible for ensuring that only their learning results are visible to each learner. Study results can be stored in environments approved by the university, and the lecturer must ensure that third parties and other learners cannot access the corresponding data.

3.13. Supervising theses and preparing theses.

3.13.1. The thesis module can only be accessed by users who are doing a thesis, who have completed a thesis, or who supervising thesis works.

3.13.2. The entire content of the thesis module is visible to all users who have access to the corresponding module. This means that users can see other users' theses, drafts of theses, the problems found in them, the grades users give each other, and the progress of other users.

3.13.3. The user can make notes about the progress of their thesis, add notes about the meetings held, and add a link to their thesis.

3.13.4. The user has the right to receive automatic feedback on the progress of their thesis. Automatic feedback means that the algorithms created in the CGLearn environment analyze how the user is doing with the thesis, taking into account the deadlines and the user's progress. Based on this, the user is automatically given feedback on whether they are on schedule or should work harder.

3.13.5. The user has the right to receive feedback and comments about their thesis in a separately created Discord channel, joining which is optional.

3.14. Laboratory work and use of laboratory equipment.

3.14.1. Access to the laboratory and use of laboratory equipment is voluntary.

3.14.2. A user who wants to use the laboratory equipment and gain access to the laboratory must notify the laboratory employee of the corresponding request.

3.14.3. The laboratory employee issues a personal card to the user, with which the user can enter the laboratory, and registers the user's access in the laboratory access table.

3.14.4. In the laboratory access table, the name of the user, issued card, reason for access, username, email address, and information about who granted access to the user are recorded for each user.

3.14.5. The laboratory access table is accessible only to laboratory personnel.

3.14.6. Booking and use of the laboratory and laboratory equipment must be registered in a publicly available Google calendar, which can only be modified by authorized users (users who have been granted access).

3.14.7. If the user does not want to book the use of the laboratory and laboratory equipment in the Google calendar from their own account, the user can contact the laboratory employee, who will make the desired reservation under their own name.

3.14.8. When access to the laboratory is removed, the user is obliged to return the personal card issued to him.

3.14.9. When laboratory access is removed, the laboratory employee deletes all user data from the laboratory access table.

3.14.10. Laboratory staff must regularly check the access table and keep it up-to-date.

3.14.11. When using the laboratory the rules for using the laboratory must be followed and adhered to (https://cgvr.cs.ut.ee/lab-guide/).

IV. Rights, obligations, and responsibilities of the university

4.1. The CGLearn service is available 24 hours a day, 7 days a week.

4.2. The Institute of Computer Science has an obligation to ensure that users' roles and rights match and to prevent unauthorized persons from accessing non-public materials and information in the CGLearn environment.

4.3. CGLearn is only used over a secure connection (HTTPS).

4.4. CGLearn is hosted on servers located in Estonian territory and managed by the University of Tartu Center for Scientific Computing.

4.5. Up-to-date security updates are installed on the CGLearn servers and database software.

4.6. CGLearn is backed up as needed, but at least once a week.

4.7. The Institute of Computer Science offers user support related to the use of CGLearn via email at cglearn@ut.ee.

4.8. The Institute of Computer Science is not responsible for any failure of CGLearn to function due to circumstances beyond the control of the Institute of Computer Science.

4.9. The Institute of Computer Science is not responsible or liable for the content of materials uploaded by Users to the CGLearn environment.

V. Protection of personal data

5.1. Public view of the CGLearn environment (https://cglearn.eu/pub).

5.1.1. No personal data is collected or processed in the public view of the CGLearn environment.

5.1.2. No personalized analytics data is collected in the public view of the CGLearn environment.

5.2. Rights-controlled environment of the CGLearn environment (https://cglearn.eu).

5.2.1. The Institute of Computer Science, as the responsible processor in the CGLearn environment, processes personal data only to allow users to create accounts, organize teaching in accordance with the university's data protection conditions, and provide user support for the CGLearn environment.

5.2.2. The learning results of the course are visible in a personalized form in the CGLearn environment for a maximum of three months after the end of the respective semester.

5.2.3. After the course has taken place, but no later than three months after the end of the semester, all course-related activities of the learners in the CGLearn environment will be anonymized.

5.2.4. With anonymized data, the user's gender is retained, and statistics on the use of the CGLearn environment are compiled based on the anonymized data.

5.2.5. Students who are related to the subject but who have not submitted their results in the subject and who, as a result of the update, are no longer on the list of students of the subject will be deleted from the subject.

5.2.6. Analytical data, including the user's IP address, the user's web browser type and version, and the user's operating system, is collected for the purpose of providing statistics, security, and user support. The legal basis for the collection of the respective data is the legitimate interest, and the respective data is stored for three years. The internal tools of the CGLearn environment are used to collect data, and the corresponding data are not transferred to third parties or applications external to the CGLearn environment.

5.2.7. Personal data is published in the CGLearn environment:

5.2.7.1. For the user who sees personal data about him in full.

5.2.7.2. For the teaching staff, who can see the students' email addresses, university usernames, first and last names, and other information that the students have voluntarily decided to enter about themselves and their study results.

5.2.7.3. For the administrators of the CGLearn environment, who can see the students’ email addresses, university usernames, first and last names, and other information that the users have voluntarily decided to enter about themselves and their study results.

5.2.7.4. To other persons to the least necessary extent if the requirement to publish data results from legislation.

5.3. Cookies stored in the web browser are used for the functioning of the CGLearn environment. To use the CGLearn environment, you must enable the session cookie, which manages the login while navigating CGLearn. When you log out of the CGLearn environment, the corresponding session key is deleted from the server.

5.4. The temporary session is deleted immediately after the user logs out of the CGLearn environment. If the user does not log out of the CGLearn environment, the corresponding session is automatically deleted within 8 hours. In case of inactivity, the user is logged out within 1 hour.

5.5. CGLearn environment server log files containing the user's IP, username, user's email address, user's unique identifier, user's web browser type and version, user's operating system, user's activities, and activity-related data are stored for three years. The legal basis for collecting the respective data is legitimate interest. This information is necessary to monitor the performance of the CGLearn environment, identify problems and security holes, and audit the environment.

5.12. The Institute of Computer Science processes all personal data contained in the CGlearn environment to provide CGLearn user support.

VI. Changes and updates to the Terms of Use

The Institute of Computer Science reserves the right to change and update these terms of use if it is deemed necessary or the corresponding need arises from legislation.

The updated terms of use will be shown to the user upon logging into CGLearn, and the user must accept the updated terms of use in order to continue using the environment. In case of disagreement with the updated terms of use, the user will not be logged into the CGLearn environment, and no additional information will be generated about the user in the CGLearn environment.

VII. Contact information

You can get answers to the questions by writing to the address cglearn@ut.ee.

Regarding a problem related to a specific subject, the lecturer of the relevant subject must be contacted.

University of Tartu data protection specialist: andmekaitse@ut.ee

The terms of use are valid from 18.12.2023
These terms were created at 18.12.2023.
;